آموزش پی ال سی FATEK: آموزش برنامه نویسی به زبان Ladder در PLC FATEK

در اینجا با استفاده از چند مثال برنامه نویسی Ladder را توضیح می دهیم.

AND

اگر هر دو ورودی X1 و X2 وصل باشند خروجی Y1 فعال می شود.

OR

اگر یکی از ورودی های X1 یا X2 وصل باشند خروجی Y1 فعال می شود.

NOT

اگر ورودی X1 وصل نباشد خروجی Y1 فعال است.

NAND

اگر ورودی X1 یا X2 و یا هر دو خروجی Y1 فعال است. ینی خروجی Y1 زمانی غیر فعال است که هر دو ورودی X1 و X2 وصل باشند.

NOR

اگر هر دو ورودی X1 و X2 همزمان قطع باشند خروجی Y1 فعال می شود.

XOR

اگر X1 وصل و X2 قطع و یا X1 قطع و X2 وصل باشد خروجی Y1 فعال می شود. ینی خروجی Y1 زمانی غیر فعال است که هر دو ورودی X1 و X2 همزمان قطع و یا همزمان وصل باشند.

مدار خود نگهدار

در مواقعی لازم است با زدن یک ورودی (X1)، خروجی مورد نظر (Y1) فعال شود و با زدن ورودی دیگر (X2)، خروجی (Y1) غیر فعال شود. به این مدار، مدار خود نگهدار می گویند. از ویژگی های این مدار این است که زمانی که خروجی Y1 فعال است، با قطع و وصل شدن ورودی X1 ، وضعیت خروجی هیچ تغییری نمی کند.

با زبان لدر (Ladder) به دو روش می توان این مدار را برنامه کرد.

0 دیدگاه

دیدگاه کاربران

در این قسمت می توانید نظرات، سوالات و درخواست های خودتان را در مورد این مطلب ارسال کنید و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنید.